picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Chúng ta đang sống trong thời đại hòa nhập cao giữa các quốc gia có văn hóa khác nhau. Nhu cầu trao đổi công việc và nhân lực ngày một cao. Trong bối cảnh như vậy, đòi hỏi học sinh cần được chuẩn bị những kỹ năng và kiến thức theo chuẩn toàn cầu. Giáo dục STEM với nhiệm vụ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 sẽ là mô hình giáo dục diện rộng trong tương lai gần của thế giới.

Triển khai giáo dục STEM để đón đầu được xu hướng phát triển giáo dục của tương lai sẽ là bước đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển đất nước trong tương lai.

Giáo dục STEM không phải là để học sinh trở thành những nhà toán học, nhà khoa học, kỹ sư hay những kỹ thuật viên mà là xây dựng cho học sinh có kỹ năng, kiến thức có thể được sử dụng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay.

STEM viết tắt của các từ Science – Khoa học, Technology – Công nghệ, Engineering – Kỹ thuật và Math – Toán học. Trong đó, STEM – Robotics là bộ môn cốt lõi của chương trình Giáo dục STEM.

To Top