picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Với xã hội: tăng số lượng học sinh lựa chọn theo đuổi các lĩnh vực STEM, tạo ra lực lượng lao động kỹ thuật chất lượng cao.

Với nhà trường: nâng cao năng lực và chất lượng giảng dạy các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học, tạo động lực học tập cho học sinh, tạo sự khác biệt.

Với học sinh: được định hướng và chuẩn bị cho sự nghiệp trong các lĩnh vực STEM, được trang bị kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21, hình thành đam mê và khả năng tự học.

To Top